Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Ważne ustawy Sprawy socjalne Kontakt

Prawo

Obecnie obowiązujące 

Regulaminy i zarządzenia w IPPT PAN

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ustawa o Polskiej Akademii nauk
1.
Regulamin pracy
2.
Regulamin wynagradzania
3.
Regulamin premiowania
4.
Regulamin tworzenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
z Zakładowego Funduszu Nagród
5.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tabela dofinasowania wypoczynku w 2013 roku
6.
Zarządzenie Dyrektora IPPT PAN "W sprawach BHP"
(dotyczy: częściowego zwrotu kosztów okularów)
7.
Regulamin Organizacyjny IPPT PAN